Projekt

Záměr projektu:

Zajistit kvalitní zázemí (centrum) s jeho maximálním využitím při činnosti a spolupráci několika různých subjektů, které jsou společně partnery projektu.

Partneři projektu:

BRÁNA, základní škola a mateřská škola - nízkokapacitní zařízení s důrazem na individuální přístup ke každému dítěti s rozšířenou estetickou výchovou - především po stránce hudební, výtvarné a v užším vztahu k přírodě. Toto školské zařízení pracuje od roku 2008 a jeho cílem je pracovat ve dvou třídách mateřské školy maximálně po 15ti dětech a v devíti třídách základní školy maximálně po 15ti žácích. Jde zde především o možnost osobního přístupu k dítěti, tedy o kvalitu vztahu a tím i kvalitu práce. Takovýmto prostředím vytváříme podmínky pro: větší soustředěnost na výuku, snazší prevenci šikany a dalších negativních vlivů, upevňování důležitých morálních zásad do života, podporu osobního úsilí k houževnatosti a vytrvalosti.

Předpokládané provozní využití centra předpokládáme asi 85 %.

Fontána, občanské sdružení – pracuje od roku 2003 v oblasti volnočasových aktivit. Tyto kroužky se někdy mění podle zájmu. Jsou (anebo byly) to: výtvarné kroužky, rukodělné (např. pro chlapce „Dílna na koleně“; romský klub; výuka jazyka francouzského, německého, anglického, španělského; výuka hře na hudební nástroje: housle, zobcová flétna, piano, kytara; dětský sborový zpěv, mládežnický i dospělých; každoroční hudební festival Fontána, maškarní karnevaly, letní dětský tábor,…… Předpokládané využití centra asi 10 %.

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace – církevní společenství, ze kterého výše uvedené aktivity povstávají pracuje v Nové Pace již 112 let. V posledních letech se práce rozrůstá stále více navenek spolu s porozuměním, že zde nežijeme sami pro sebe. Předpokládané využití centra asi 5 %.

Místo:

Projekt BRÁNA se realizuje uvnitř urbanizovaného území města Nová Paka v klidném místě blízko sídliště v areálu bývalé keramické manufaktury na pozemcích 1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2 a 1141/3, k.ú. Nová Paka, Heřmanická 340.

Novopacká keramika se zde vyráběla od r. 1870. Objekt nyní již více let nevyužívaný a chátrající. Město Nová Paka ho má pod položkou č. 95 zahrnutý v evidenci místních „brownfields“. Po námi vyžádané změně v územním plánu je toto místo určeno k rozvoji aktivit občanského využití.

Očekávaný vliv a přínos projektu:

Realizací projektu dojde rozšíření a doplnění občanského vybavení města, rozšíření infrastruktury pro vzdělání, volnočasové aktivity a pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí.

Prostřednictvím regenerace a revitalizace bývalé keramičky se areál stane nedílnou součástí aktivního městského života, přispěje k rozvoji dalších aktivit, zvýšení atraktivity a kvality života ve městě.

BRÁNA, základní škola a mateřská škola přináší do Nové Paky novou alternativu ve vzdělávání s novým vzdělávacím programem.

Projekt je určen pro obyvatele města a blízkého okolí napříč všemi generacemi. Je koncipován bezbariérově, aby služeb centra mohli využívat i hendikepovaní lidé.

V souvislosti s estetickým zaměřením školského zařízení Brána chceme navázat na specifickou tvůrčí atmosféru tohoto místa a dále ji rozvíjet.

Popis projektu:

Díky rekonstrukci celého objektu vzniknou prostory pro ZŠ, MŠ a pro realizaci volnočasových aktivit.

V přízemí objektu vznikne: denní místnost, dětská učebna, dětský hrací koutek, velký sál – herna, dílna, jídelna a výdejna, šatna, sociální zázemí, vstupní hala.

V 1. patře: vstupní chodba, hlavní kancelář, denní místnost lektorů, kancelář hospodáře, výtvarný ateliér, hudebna s hudební posluchárnou, učebna PC, cvičná kuchyň, jazyková učebna a sociální zázemí.

Extravilán: dětské hřiště, zeleň, zpevněné přístupové, obslužné a parkovací plochy.