V co věříme

Jako křesťané věříme v Boha. Bůh je pro nás skutečná bytost, která stvořila a řídí tento svět. Stvořil vše i každého člověka. Člověk byl stvořen k tomu, aby žil s Bohem, ale vlastní vinou o toto privilegium přišel. Proto je člověk odsouzen k umírání. Bůh touží po obnovení vztahu s lidmi. Ovšem sebelepší lidské skutky nepomohou, aby se člověk dostal do nebe.

Věříme, že Bůh poslal na zem svého Syna - Ježíše Krista, aby se stal jedním z lidí. Ten zde na světě zázraky a znameními prokázal, že je Synem Božím a svou obětí smířil člověka s Bohem, jedině On může odpustit hříchy.

Ježíš Kristus byl tedy jediným člověkem, který za celý svůj život nezhřešil. Přesto byl odsouzen a popraven. Svojí smrtí zaplatil Pán Ježíš za všechny naše hříchy. Každý, kdo se rozhodne toto vírou přijmout a vyzná Ježíše jako svého Pána, dostane věčný život. Dokonce Bůh do svých dětí vkládá svého svatého Ducha, který je nejlepším průvodcem našich životů a projevuje se také nadpřirozenou mocí.

Ježíš Kristus založil církev a přikázal svým učedníkům, aby zprávu o Něm rozšířili po celém světě. Jeho následovníci si říkají křesťané (Kristovci).

Věříme, že Duch svatý inspiroval všechny pisatele jednotlivých částí knihy nazvané Bible. Proto je pro nás Božím slovem, jediným zdrojem pravdy o Bohu.

V Bibli je psáno vše o stvoření člověka, Božím plánu pro něj, o životě Pána Ježíše Krista, o tom, co znamená následovat Ho. Je zde také mimo jiné řečeno, že každý křesťan potřebuje být součástí nějakého konkrétního společenství křesťanů (církve, někdy říkáme "sboru").

Bůh miluje každého člověka, jedná v konkrétních životech a zasahuje do dění ve světě.

Boží přítomnost a moc působí velké změny a uzdravení v životě každého, kdo mu důvěřuje a kdo na něj spoléhá.

To všechno nás motivuje, abychom nežili sami pro sebe, ale naopak dělali smysluplné věci pro své okolí, ke kterým nás Bůh povolává.